ERAF un ESF projekti

ESF_pilns_nosaukums.jpgEK_logo.jpg


 

 


 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

EIROPAS SAVIENĪBA

*************************************

Tiek īstenots projekts
ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001